วิสัยทัศน์และพันธกิจ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านงานพื้นฐาน  ให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น   มีคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   ตามแนวพระราชดำริ  “เศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

1.พัฒนาการเรียน การสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านวิชาชีพพื้นฐาน และสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ “ เศรษฐกิจพอเพียง ”
2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันพึงประสงค์
3.บริหารจัดการเครื่องมือและวัสดุ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


อัตลักษณ์

“ มีคุณธรรม  นำฝีมือสู่สังคม  อย่างพอเพียง ”