Basic Teachers PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๐:๑๐ น.

ชื่อ ::: นายวิมล  ไม้หอม
วุฒิการศึกษา ::: ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าที่ ::: หัวหน้าแผนก
เบอร์โทร :::
E-mail :::


ชื่อ ::: นายวิบูลย์ธรรม  คุณกระมุท
วุฒิการศึกษา ::: ค.บ. (ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น)
หน้าที่ ::: งานวิชาการ
เบอร์โทร :::
E-mail :::ชื่อ :::

นายนพดล  ศรีครุฑ

วุฒิการศึกษา ::: วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
หน้าที่ ::: งานวิชาการ
เบอร์โทร :::
E-mail :::ชื่อ ::: นายธีระ  สุนทรวิภาค
วุฒิการศึกษา
::: วท.บ.คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
หน้าที่ ::: งานปกครอง
เบอร์โทร :::
E-mail :::ชื่อ ::: นายวีรภัช   ระโหฐาน
วุฒิการศึกษา ::: ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
หน้าที่ ::: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทร :::
E-mail :::ชื่อ ::: นายกฤษณ์  กลับพุก
วุฒิการศึกษา :::

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

หน้าที่ ::: งานอาคารสถานที่
เบอร์โทร :::
E-mail :::
LAST_UPDATED2